องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุภางค์ ธาตุวิสัย
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 084-0093379

นางสาวสุภางค์ ธาตุวิสัย
นางสาวมณีวรรณ์ สุวรรณศรี
นักวิชาการศึกษา ครู คศ.2
โทร : 084-0093379
โทร : 098-1409257
นางสาววิรัตน์ จันทะเสน
นางเสาวคนธ์ จันทร์แทน นางสาวธัญรดี ต่วนคำ
นางสาวภาวดี วรรณคีรี
ครู คศ.2
ครู คศ.2 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-7177118 โทร : 065-8088771
โทร : 061-1615401
โทร : 098-5853516
นางสาววิลาวัลย์ สีไก่แก้ว นางสาวนภาภร ชาดวง


ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

โทร : 092-1480724 โทร : 098-5853516