องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม

นางสาวชนมาศ นาสินสร้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 091-0586878


นายศราวุฒิ  ชมบุญ
นางโสภา แสงภา
นักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 081-0866068
โทร : 081-9546441