องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวกรรณกนก ไตรยสุทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร :080-2461084