องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

อำนาจหน้าที่


พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562