องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์หน่วยงาน

>>วิสัยทัศน์<<
สร้างเสริมขบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน มีความโปร่งใสเป็นธรรมอย่างยั่งยืน นำอาชีพให้พลเมืองพอเพียง มีทางเลือก พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค สร้างเสริมสิทธิเพื่อประโยชน์ในชุมชน มุ่งสู่สังคม สิ่งแวดล้อมที่ดี

>>พันธกิจ<<
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำรวมทั้งการคมนาคมสะดวก
2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
3. ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรตามความจำเป็นพื้นฐาน
4. ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
5. ส่งเสริมการศึกษา
6. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
7. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
8. ไฟฟ้าสว่างทุกครัวเรือน
9. สร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรและประชาชน