องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 20 มี.ค. 2566 ]42
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 20 มี.ค. 2566 ]37
3 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 20 มี.ค. 2566 ]37
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 20 มี.ค. 2566 ]38
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๕) [ 20 มี.ค. 2566 ]43
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 20 มี.ค. 2566 ]39
7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ [ 20 มี.ค. 2566 ]86
8 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 20 มี.ค. 2566 ]88
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 20 มี.ค. 2566 ]74
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ [ 20 มี.ค. 2566 ]41
11 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [ 20 มี.ค. 2566 ]49
12 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ [ 20 มี.ค. 2566 ]42
13 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 15 มี.ค. 2566 ]42
14 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 15 มี.ค. 2566 ]42
15 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 15 มี.ค. 2566 ]50
16 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา๗ (๑-๔) [ 1 ธ.ค. 2565 ]41