องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี :www.makya.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ ก�รจัดทำ�และประส�นแผนพัฒน� ในระดับพื้นที่ สำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมู่บ้�น/ชุมชน ตำ�บล และอำ�เภอ [ 24 เม.ย. 2567 ]23
2 คู่มือการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 เม.ย. 2566 ]71
3 คู่มือการเสียภาษีป้าย [ 12 เม.ย. 2566 ]52
4 คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเตรียมความพร้อมระดับประฐมวัย [ 23 มี.ค. 2566 ]54
5 คู่มือประชาชน สำหรับการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คำขอเบี้ยความพิการ คำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 มี.ค. 2566 ]67
6 มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า [ 3 มี.ค. 2566 ]48
7 มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน [ 3 มี.ค. 2566 ]43
8 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [ 3 มี.ค. 2566 ]53
9 มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก [ 3 มี.ค. 2566 ]42
10 มาตรฐานทางระบายน้ำ [ 3 มี.ค. 2566 ]47